Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Kas20: de besloten vennootschap De wooncontainer B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de (1424NW) Noorddammerweg 35, De Kwakel, Nederland (KvK-nummer 77299671 BTW-nummer NL8609.63.548.B01, telefoon 020 2101966, e-mail info@kas20.nl).
 2. De afnemer: een ieder die - handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf (zakelijk) of handelend als privé persoon (consument) - met Kas20 een overeenkomst aangaat of wil aangaan of voor wie Kas20 een aanbieding doet of een lever of prestatie verricht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, tot stand gekomen overeenkomsten en verrichte en te verrichten diensten en handelingen. De toepasselijkheid van aanvullende/afwijkende door de afnemer gehanteerde algemene voorwaarden is uitgesloten.
 2. In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

 

Artikel 3 Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. Alle offertes waarbij geen geldigheidsduur is aangegeven, zijn vrijblijvend. Eventuele evidente vergissingen, zoals onjuiste prijsvermeldingen en calculatie- en schrijffouten, op de website van Kas20, in reclame-uitingen, in aanbiedingen en offertes, publicaties, orderbevestigingen of andere bescheiden afkomstig van Kas20 zijn niet bindend.
 2. Kas20 mag uitgaan van de juistheid en volledigheid van door de afnemer verstrekte gegevens of tekeningen en dergelijke. Hierop zal de aanbieding worden gebaseerd.
 3. De overeenkomst komt schriftelijk tot stand. Wijzigingen of afwijkingen van orders door de afnemer zijn alleen geldig na schriftelijke akkoordverklaring door Kas20, waarbij kosten in rekening gebracht kunnen worden.
 4. Bij een zakelijke afnemer is Kas20 gerechtigd om de nakoming van de overeenkomst voort te gaan, aanbetaling van de volledige koopprijs te verlangen, dan wel om zekerheid voor nakoming van betaling door de afnemer te verlangen

Artikel 4 Kwaliteit en omschrijving

 1. Kas20 verbindt zich jegens de afnemer om hem de goederen te leveren conform de overeenkomst.
 2. Ingeval van maatwerk zijn minimale afwijkingen in afmetingen geoorloofd. Wat betreft het fabriceren van houten producten zijn afwijkingen van maximaal 3% toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Bij de hoogte van tafels wordt een marge van 1-2% aangehouden in verschil.
 4. De keramieken bladen zijn allemaal uniek en het patroon / kleur kunnen afwijken van wat er op de website getoond wordt. 

Artikel 5 Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom

 1. Kas20 blijft eigenaar van de verkochte producten tot de afnemer de prijs (en eventuele bijkomende kosten) volledig heeft voldaan. De afnemer zal gedurende het eigendomsvoorbehoud de producten niet in eigendom overdragen aan derden of bezwaren met rechten van derden, behoudens voor zover de normale bedrijfsuitoefening van de afnemer vereist dat producten worden overgedragen.  
 2. Op de door Kas20 gedane aanbiedingen, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en dergelijke rusten auteursrechten en rechten van intellectuele eigendom van Kas20, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 De levertijd

 1. De opgave van de levertijd geschiedt bij benadering. Bij de vaststelling van de levertijden gaat Kas20 ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn.
 2. De levertijden gaan pas in wanneer over alle commerciële en technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Kas20 én, voor zover overeengekomen, de aanbetaling is ontvangen.
 3. Kas20 verplicht zich, zich zoveel mogelijk aan de opgegeven levertijd te houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding, die zij redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. Bij overschrijding van de aanvankelijke levertermijn wordt Kas20 een nadere termijn gegund om alsnog te leveren. Deze nadere termijn is gelijk aan de oorspronkelijke vermoedelijke levertijd, met een maximum van 90 dagen. 
 4. Zodanige overschrijding verplicht Kas20 niet tot enige vergoeding, noch geeft zij de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. 

Artikel 7 Risico-overgang

 1. In de overeenkomst is, tenzij anders overeengekomen, begrepen het vervoer van de gekochte goederen door Kas20, die het risico van beschadiging en verlies draagt. Worden de gekochte goederen door een beroepsvervoerder bezorgd, dan is Kas20 gehouden te zorgen voor genoegzame verzekering.
 2. Door (medewerkers van) Kas20 veroorzaakte schade aan afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend op het ontvangstbewijs bij Kas20, bij gebreke waarvan de afnemer geacht wordt de gekochte goederen zonder schade te hebben ontvangen. Indien bij de aflevering geen gelegenheid bestaat tot controle van de geleverde goederen, dient dit door de afnemer op het ontvangstbewijs te worden vermeld.

 

Artikel 8 De aflevering

 1. De afnemer is verplicht om ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden bereikbaar is en dat, voor zover dat voor hem mogelijk is, al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte aflevering mogelijk te maken. Bovendien dient de afnemer ervoor zorg te dragen dat de plaats waar de aflevering moet geschieden deugdelijk kan worden afgesloten.
 2. Indien de plaats waar de aflevering moet geschieden op het moment van aflevering niet bereikbaar is, bijvoorbeeld omdat de afmetingen van de gekochte goederen te groot blijken te zijn om die plaats te kunnen bereiken, komt dat voor rekening van de afnemer en komen daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag en dergelijke voor dienst rekening.
 3. De afnemer dient Kas20 voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst op de hoogte te stellen wanneer het gebruik van hulpmiddelen zoals een takel of kraan noodzakelijk is voor een deugdelijke levering. In dat geval wordt in de overeenkomst geregeld voor wiens rekening en risico de bijzondere hulpmiddelen komen. Bij foutieve of onvolledige informatie door de afnemer zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor diens rekening.
 4. Stoelen dienen zelf in elkaar gezet te worden door de afnemer. 
 5. Indien de afnemer indien het moment van aflevering niet bereikbaar is, bijvoorbeeld door afwezigheid, komt dat voor rekening van de afnemer. 
 6. Indien de afnemer niet aanwezig is op het bezorgadres en er geen mail van uitstel is verstuurd,  komt dat voor rekening van de afnemer.

Artikel 9 De opslag van goederen

 1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden afgenomen en er geen sprake is van een ondeugdelijke levering, zal Kas20 binnen een redelijke termijn een tweede levering doen. Kas20 is na weigering dan wel na tweede levering gerechtigd opslagkosten en eventuele verdere schade en kosten aan de afnemer in rekening te brengen.
 2. Ingeval ook de tweede levering niet wordt aanvaard en dit aan de afnemer kan worden toegerekend zal Kas20 schriftelijk nakoming van de overeenkomst vorderen, waarbij de afnemer een termijn van maximaal 30 dagen wordt gegund om de goederen alsnog af te nemen. In dit geval is Kas20 anderzijds gerechtigd de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden in welk geval de afnemer gehouden is de door Kas20 geleden schade te vergoeden.

 

Artikel 10 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden in euro. Bij de door Kas20 gehanteerde prijzen wordt vermeld of deze inclusief of exclusief BTW zijn.
 2. Indien verkoop geschiedt via de webshop betaalt de afnemer het volledige factuurbedrag incl. vervoerskosten bij het plaatsen van de order. In afwijking hiervan kan er gekozen worden voor betaling van 50% van de koopprijs incl. vervoerskosten bij het plaatsen van een order en 50% bij aflevering. Ingeval Kas20 een levering ter uitvoering van een overeenkomst in gedeelten uitvoert, is zij gerechtigd om bij elke deellevering betaling van het geleverde te vorderen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur.
 3. Alle betalingen dienen zonder enige verrekening binnen twee weken na de factuurdatum door de afnemer te zijn ontvangen. De betaling dient voor levering volledig voldaan te zijn. De afnemer is van rechtswege in verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn en is daarmee de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW verschuldigd. De zakelijke afnemer is over de periode waarin hij met de voldoening van de koopprijs in verzuim is de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd.
 4. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel stuurt Kas20 aan de consument na het intreden van het verzuim een aanmaning, waarbij hij wordt aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na aanmaning. Daarbij wordt de consument erop gewezen dat hij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zal raken indien betaling uitblijft, waarbij de hoogte van de incassokosten wordt aangezegd.
 5. Kas20 is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het verschuldigde bedrag. Kas20 is in dat geval gerechtigd derden voor incasso in te schakelen. De afnemer is in dat geval tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, waarvan de hoogte wordt vastgesteld op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en bijbehorend besluit.


Artikel 11 Herroeping/beëindiging van de overeenkomst

 1. Het merendeel van de door Kas20 vervaardigde en/of geleverde goederen betreft maatwerk en is niet geprefabriceerd. In deze bedoelt men alle artikelen die in de fabriek van Kas20 vervaardigd worden. Dit gaat om alle tafels, banken, salontafels, kasten, tv-meubels en wandplanken op maat. Ook zitmeubelen die niet zelf door Kas20 worden gemaakt, maar op maat worden gemaakt in een fabriek vallen hieronder. Ook indien sprake is van een overeenkomst op afstand of een overeenkomst buiten de verkoopruimte tussen Kas20 en een consument, heeft de consument geen recht op ontbinding van de overeenkomst, omdat de producten worden vervaardigd en geleverd volgens de specificaties van de consument en/of worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument.
 2. De overeenkomst kan op voorwaarde dat Kas20 daarmee instemt zonder dat er sprake is van een tekortkoming met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Kas20 heeft in dat geval recht op een schadevergoeding bestaande uit zowel geleden verlies als gederfde winst, begroot en vastgesteld door Kas20.
 3. Kas20 heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar contractuele verplichtingen tegenover de afnemer na te komen. Als er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, zijn partijen gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.
 4. Wanneer de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of besluit tot liquidatie, heeft Kas20 het recht om per direct geheel of gedeeltelijk de overeenkomst te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde producten terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

 

Artikel 12 Garantie

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt er een garantietermijn van 12 maanden vanaf levering van het product. Indien een afwijkende garantietermijn is overeengekomen, zijn de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.
 2. Kas20 heeft in alle gevallen het recht een eventueel gebrek te herstellen. Reparaties door derden worden dan ook niet door Kas20 vergoed, tenzij zij daarmee vooraf schriftelijk akkoord is gegaan. De aansprakelijkheid van Kas20 is beperkt tot het kosteloos herstel van een gebrekkig product of tot (gedeeltelijke) vervanging van dat product, een en ander ter beoordeling van Kas20.
 3. De afnemer moet volgens de wet zijn schade zo veel mogelijk voorkomen of beperken en moet het product goed en afdoende onderhouden en behandelen. Afwijkingen in kleur, normale slijtage, structuur, etc. kunnen het recht op garantie en/of schadevergoeding beperken of uitsluiten. Dit is het geval als de afwijkingen uit vaktechnisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens geldende, gebruikelijke normen of handelsgebruik. Geen garantie geldt voor afwijkingen van hout waaronder wordt verstaan krimping, uitzetting, verkleuring of andere hout gerelateerde eigenschappen. Bovendien wordt er geen garantie gegeven op producten die niet nieuw waren op het moment van levering of goederen of onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Voor zover wettelijk toegestaan, is de aansprakelijkheid van Kas20 voor schade veroorzaakt door gebreken van de geleverde producten beperkt tot het netto factuurbedrag van het geleverde, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor de afnemer aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.
 2. Kas20 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder schade van derden of winstderving, tenzij de gevolgen van deze exoneratie voor de afnemer aantoonbaar onredelijk bezwarend zijn.

Artikel 14 Klachten

 1. Klachten moeten direct na constatering schriftelijk aan Kas20 worden gemeld. Dit kan tot 14 dagen na levering. De afnemer moet de producten direct na ontvangst op zichtbare gebreken controleren. Klachten die na 14 dagen worden gemeld hoeven door Kas20 niet meer in behandeling te worden genomen, tenzij er sprake is van een verborgen gebrek. Indien indiening binnen deze termijn redelijkerwijs niet mogelijk is, geldt de termijn van 14 dagen vanaf het moment waarop het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen zijn. De klacht zal moeten behelzen een omschrijving van de grieven en geconstateerde gebreken.
 2. Klachten die zijn ontstaan als gevolg van aanpassingen of werkzaamheden aan het product, dan wel tegen advies van Kas20 in hoeven door Kas20 niet in behandeling genomen te worden.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Sunday,Monday,Tuesday,Wednesday,Thursday,Friday,Saturday
January,February,March,April,May,June,July,August,September,October,November,December
Not enough items available. Only [max] left.
Toevoegen aan WishlistZoeken in WishlistWishlist verwijderen
Winkelwagen

Je winkelwagen is leeg

Bekijk aanbieding tafels